ที่ทำการไปรษณีย์

THÊE THAM-GAAN-PRAI-SA-NEE


Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video


1. Package

พัสดุ

PÁT-SA-DÙ


2. Letter

จดหมาย

JÒT-MǍAI


3. Postcard

ไปรษณียบัตร

PRAI-SA-NEE-YA-BÀT


4. Customs declaration

ใบแจ้งนำเข้า

BAI-JÂENG-NAM-KÂO


5. Express mail

จดหมายด่วนพิเศษ

JÒT-MǍAI-DÙAN-PHÍ-SÈT


6. Zip code

รหัสไปรษณีย์

RÂ-HÀT-PRAI-SA-NEE


7. Stamp

แสตมป์

SA-TAEM


8. Postage

ค่าส่ง

KÂA-SÒNG


9. Tape

สก็อตเทป

SA-GÓT-TÁBE


10. Box

กล่อง

GLÀWNG


11. Pen

ปากกา

PÀK-GA


12. Bubble wrap

แผ่นกันกระแทก

PHÀEN-GAN-GRA-THÂEK


13. I would like to send this to England.

ผม/ฉันอยากส่งอันนี้ไปอังกฤษ

PHǑM/CHÁN YÀAG SÒNG AN-NÉE PAI ANG-GRÌT


14. How much would it cost to send this to Canada?

ส่งอันนี้ไปแคนาดาราคาเท่าไหร่

SÒNG AN-NÉE PAI KAE-NA-DA RA-KA THÂO-RÀI


15. I would like to use express mail service.

ผม/ฉัน อยากส่งแบบด่วนพิเศษ

PHǑM/CHÁN YÀAG SÒNG BÀEB DÙAN-PHÍ-SÈT


16. I would like to use regular mail service.

ผม/ฉัน อยากส่งแบบธรรมดา

PHǑM/CHÁN YÀAG SÒNG-BÀEB THAM-MA-DA


17. How long will it take for the parcel to arrive?

ใช้เวลาส่งนานเท่าไหร่

CHÁI WE-LA SÒNG NAAN THÂO-RÀI


18. I would like to buy insurance for this package.

ผม/ฉัน อยากส่งแบบลงทะเบียน

PHǑM/CHÁN YÀAG SÒNG BÀEB-LONG-THA-BIEN


19. I would like to send this by air mail.

ผม/ฉัน อยากส่งไปรษณีย์อากาศ

PHǑM/CHÁN YÀAG SÒNG PRAI-SA-NEE-AA-GÀAT


20. I would like to send this by sea mail.

ผม/ฉัน อยากส่งไปรษณีย์ทะเล

PHǑM/CHÁN YÀAG SÒNG PRAI-SA-NEE-THAANG-THA-LAY


21. I would like to send a money wire transfer.

ผม/ฉันจะโอนเงินทางไปรษณีย์

PHǑM/CHÁN YÀAG OWN NGERN THANG PRAI-SÀ-NEE


22. I would like to cash a traveler's check.

ผม/ฉันอยากขึ้นเงินเช็กเดินทาง

PHǑM/CHÁN YÀAG KÛEN NGEUN CHÉG-DEUAN-THANG


About Langhub.com

Join Our Community

Join our online community for those learning Southeast Asian languages. Make friends, meet up, practice a language together. Information about school listings, tutors and language materials to help you perfect your reading, writing and speaking skills. All free! Coming Soon!