กิริยาแสดงเวลาในอนาคต

GI-RI-YAA SA-DAENG WE-LAA NAI A-NA-KÓT

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video


1. I am going to go to a grocery store.

ผม/ฉัน กำลังจะไปร้านขายของชำ ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN GAM-LANG JA PAI RÁAN-KǍI-KǑNG-CHAM KRÁP/KÀ


2. She will drink tea later.

เธอจะดื่มน้ำชาทีหลัง ครับ/ค่ะ

THER JA DÈUM NÁM-CHAA TEE-LǍNG KRÁP/KÀ


3. We are going to watch TV tonight.

คืนนี้พวกเราจะดูทีวี ครับ/ค่ะ

KEUN-NÉE PHÛAK-RAO JA DOO TEE-WEE KRÁP/KÀ


4. They will pay 25 baht.

พวกเขาจะจ่ายยี่สิบห้าบาท ครับ/ค่ะ

PHÛK-KǍO JA JÀI YÊE-SÌP-HÂ BÀHT KRÁP/KÁ


5. He is going to be good at playing piano in a few years.

เขาจะเล่นเปียโนเก่งในไม่กี่ปีข้างหน้า ครับ/ค่ะ

KǍO JA LÊN PIAN-NO GÈNG NAI MÂI-GÈE-PEE KÂNG-NÂ KRÁP/KÀ


6. She will visit her grandparents this weekend.

เธอจะไปเยี่ยมปู่ย่าตายายสุดสัปดาห์นี้ ครับ/ค่ะ

THER JA PAI YÎAM PÒO-YÂ-TA-YAI SÙT-SÀP-DA NÉE KRÁP/KÀ


7. They are going to walk to school today.

วันนี้พวกเขาจะเดินไปโรงเรียน ครับ/ค่ะ

WAN-NÉE PHÛAK-KǍO JA DERN PAI RONG-RIAN KRÁP/KÀ


8. The teacher will answer our questions.

คุณครูจะตอบคำถามของพวกเรา ครับ/ค่ะ

KUN-KROO JA TÀWP KAM-THǍM KǑNG PHÛAK-RAO KRÁP/KÀ


9. They are going to need our help.

พวกเขาจะต้องการความช่วยเหลือจากพวกเรา ครับ/ค่ะ

PHÛAK-KǍO JA TÔNG-GAN KWAM-CHÛAI-LĚUA JÀK PHÛAK-RAO KRÁP/KÀ


10. I am going to get a new job.

ผม/ฉัน กำลังจะได้งานใหม่ ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN GAM-LANG JA DÂI NGAN MÀI KRÁP/KÀ


11. She will buy a cat next week.

เธอจะซื้อแมวตัวใหม่สัปดาห์หน้า ครับ/ค่ะ

THER JA SÉU MAEW TUA MÀI SÀP-DA NÂA KRÁP/KÀ


12. I will go to church later.

ผม/ฉัน จะไปโบสถ์ทีหลัง ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN JA PAI BÒT TEE-LǍNG KRÁP/KÀ


13. The bus driver will drive slowly.

คนขับรถโดยสารจะขับช้าๆ ครับ/ค่ะ

KON-KÀP RÓT-DOI-SǍN JA KÀP CHÂ-CHÂ KRÁP/KÀ


14. It will be hot later today.

วันนี้เดี๋ยวอากาศจะร้อน ครับ/ค่ะ

WAN-NÉE DǏAW AA-GÀT JA RÁWN KRÁP/KÀ


15. She will study Chinese next year.

เธอจะเรียนภาษาจีนปีหน้า ครับ/ค่ะ

THER JA RIAN PHA-SǍ-JEEN PEE-NÂA KRÁP/KÀ


16. The store is going to open in 15 minutes.

ร้านกำลังจะเปิดในอีก 15 นาที ครับ/ค่ะ

RÁAN GAM-LANG-JÀ PÈRT NAI-ÈEK SÌP-HÂ NA-TEE KRÁP/KÀ


17. I will talk to her tomorrow.

ผม/ฉัน จะคุยกับเธอพรุ่งนี้ ครับ/ค่ะ

PHǑM/CHǍN JA KUI GÀP THER PRÔONG-NÉE KRÁP/KÀ


18. They are going to win the prize.

พวกเขาจะชนะรางวัล ครับ/ค่ะ

PHÛAK-KǍO JA CHA-NÁ RANG-WAN KRÁP/KÀ


19. We will be ready to go in 5 minutes.

พวกเราจะพร้อมกลับบ้านในอีก 5 นาที

PHÛAK-RAO JA PHRÓM GLÀP BÂAN NAI-ÈEK HÂ NA-TEE


20. The food will be delicious, trust me.

อาหารจะอร่อยมาก เชื่อสิ

AA-HǍN JA AA-RÒI MÂK, CHÊUA-SÌ

About Langhub.com

Join Our Community

Join our online community for those learning Southeast Asian languages. Make friends, meet up, practice a language together. Information about school listings, tutors and language materials to help you perfect your reading, writing and speaking skills. All free! Coming Soon!