กิริยาแสดงเวลาในอดีต

GI-RI-YA SA-DAENG WE-LAA NAI A-DÈET

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video


1. I went to a grocery store.

ผม/ฉันไปร้านขายของชำมา

PHǑM/CHǍN PAI RÁAN-KǍI-KǑNG-CHAM MAA


2. She drank tea this morning.

เธอดื่มน้ำชาเมื่อเช้านี้

THER DÈUM NÁM-CHAA MÊUA-CHÁO NÉE


3. We watched TV last night.

พวกเราดูหนังเมื่อคืน

PHÛAK-RAO DOO NǍNG MÊUA-KEUN-NÉE


4. They paid 25 baht for lunch.

พวกเขาจ่ายไปยี่สิบห้าบาทสำหรับอาหารเที่ยง

PHÛK-KǍO JÀI PAI YÊE-SÌP-HÂ BÀHT SǍM-RÀP AA-HǍN-TÎANG


5. He was good at playing piano.

เมื่อก่อนเขาเล่นเปียโนเก่ง

MÊUA-GÀWN KǍO LÊN PIAN-NO GÈNG


6. She visited her grandparents.

เธอไปเยี่ยมปู่ย่าตายายมา

THER PAI YÎAM PÒO-YÂ-TA-YAI MAA


7. They walked to school.

พวกเขาเดินไปโรงเรียน

PHÛAK-KǍO DERN PAI RONG-RIAN


8. The teacher yelled at the class.

คุณครูตะคอกใส่นักเรียนในชั้น

KUN-KROO TÀ-KÂWK SÀI NÁK-RIAN NAI CHÁN


9. They needed our help.

พวกเขาต้องการความช่วยจากเรา

PHÛAK-KǍO TÔNG-GAN KWAM-CHÛAI-LĚUA JÀK RAO


10. I had ten baht yesterday.

เมื่อวานนี้ ผม/ฉัน มีเงินสิบบาท

MÊUA-WAN-NÉE PHǑM/CHǍN MEE NGEUN SÌP BÀHT


11. She bought a cat.

เธอซื้อแมวหนึ่งตัว

THER SÉU MAEW NÈUNG TUA


12. I never went to church when I was young.

ตอน ผม/ฉัน เป็นเด็ก ผม/ฉัน ไม่เคยไปโบสถ์

TAWN PHǑM/CHǍN PEN DÈK, PHǑM/CHǍN MÂI-KOEI PAI BÒT


13. The bus driver drove slowly.

คนขับรถโดยสารขับรถอย่างช้าๆ

KON-KÀP RÓT-DOI-SǍN KÀP RÓT YÀNG CHÂ-CHÂ


14. The water was cold this morning.

เมื่อเช้านี้น้ำเย็น

MÊUA-CHÁO-NÉE NÁM YEN


15. She studied Chinese last year.

เมื่อปีก่อนเธอเรียนภาษาจีน

MÊUA-PEE-GÀWN THER RIAN PHA-SǍ-JEEN


16. That house caught on fire.

ไฟไหม้บ้านหลังนั้น

FAI MÂI BÂAN LǍNG NÁN


17. He did not have a job yesterday.

เมื่อวานนี้เขาไม่มีงาน

MÊUA-WAN-NÉE KǍO MÂI MEE NGAN


18. They had 50 baht this morning.

เมื่อเช้านี้พวกเขามีเงินห้าสิบบาท

MÊUA-CHÁO-NÉE PHÛAK-KǍO MEE NGEUN HÂ-SÌP BÀHT


19. They went home.

พวกเขากลับบ้าน

PHÛAK-KǍO GLÀP BÂAN


20. The food was delicious.

อาหารอร่อย

AA-HǍAN A-RÒI


About Langhub.com

Join Our Community

Join our online community for those learning Southeast Asian languages. Make friends, meet up, practice a language together. Information about school listings, tutors and language materials to help you perfect your reading, writing and speaking skills. All free! Coming Soon!