Welcome to Langhub.com


Learn Thai, Mandarin Chinese, Vietnamese and Indonesian with free mp3 audio and video files. Learn, speak, read and write the Thai, Mandarin Chinese, Vietnamese and Indonesian languages. The free lessons are for expats, travelers, businessmen and those who want to learn a second language.

Learn Thai | Learn Mandarin Chinese | Learn Vietnamese | Learn Indonesian


เรียนภาษาอังกฤษ

แหล่งดาวน์โหลดไฟล์เสียงและวีดีโอ ฝึกหัดเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ฟรี สำหรับผู้ที่รู้ภาษาไทยและต้องการเรียนภาษาอังกฤษ บทเรียนของเราสร้างขึ้นมาเพื่อคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวและธุรกิจ

พูดภาษาไทยและอยากพูดภาษาอังกฤษ

Belajar Bahasa Inggris

Belajar bahasa Inggris dengan audio mp3 dan video gratis. Belajar berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Pelajaran gratis ini sangat cocok untuk orang asing di Indonesia, turis, pengusaha atau mereka yang ingin belajar bahasa kedua.

Saya orang Indonesia dan ingin belajar bahasa Inggris

英语学习

享用免费的mp3和格式的英语学习资源。Langhub.com可以帮助提高您的英语发音和听说读写技巧。涵盖了商务英语,旅行英语,以及日常英语对话。

 

我说中文普通话,想学习说英语

Học tiếng Anh

Nguồn cung cấp tập tin âm thanh mp3 và các tập tin video mp4 cho người học tiếng Anh. Các bài học được viết cho những người tìm cách để học tiếng Anh cho du lịch, thương mại, những người sống ở các nước nói tiếng Anh, hoặc những người chỉ đơn giản là tìm cách để học tiếng Anh.

Học tiếng Anh