Animals

动物

dòng wù


Download
pdf | text | mp3

1. Bearxióng


2. Birdniǎo


3. Buffalo

水牛

shuǐ níu


4. Camel

骆驼

luò tuó


5. Catmāo


6. Cheetah

猎豹

liè bào


7. Chicken


8.Cow

母牛

mǔ níu


9. Doggǒu


10. Elephantxiàng


11. Giraffe

长颈鹿

cháng jǐng lù


12. Goat

山羊

shān yáng


13. Horse


14. Leopard

美洲豹

měi zhōu bào


15. Lion

狮子

shī zī


16. Monkey

猴子

hóu zī


17. Mouse

老鼠

lǎo shǔ


18. Pigzhū


19. Rat

老鼠

lǎo shǔ


20. Zebra

斑马

bān mǎ