Weather Phrases

天气短语

tiān qì duǎn yǔ


Download
pdf | text | mp3

1. What's the weather like today?

今天天气怎么样?

jīn tiān tiān qì zěn mē yàng?


2. It's snowing

下雪

xiǎ xuě


3. It's raining

下雨

xià yǔ


4. It's hot

天气热

tiān qì rè


5. It's cold

天气冷

tiān qì  lěng


6. It's cool

天气凉

tiān qì liáng


7. It's freezing

天气冰冷

tiān qì bīng lěng


8. It's humid

天气潮湿

tiān qì cháo shī


9. It's overcast

阴天

yīn tiān


10. It's windy

有风

yǒu fēng


11. It's mild

天气温和

tiān qì wēn hé


12. It's sunny

天气晴朗

tiān qì qíng lǎng


13. It's sleeting

雨夹雪

yǔ jiá xuě


14. It's hailing

下冰雹

xià bīng báo


15. It's cloudy

多云

duō yún


16. It's flooding

发洪水

fā hóng shuǐ


17. It's hazy

有尘霾

yǒu chén mái


18. It's foggy

下雾

xià wù


19. It's beautiful

天气非常不错

tiān qì feī cháng bú cùo


20. It's warm

天气暖和

tiān qì nuǎn huo