Commands

指令

zhǐ lìng


Download
pdf | text | mp3


1. Sit down

请坐

qǐng zuò


2. Stand up

起立

qǐ lì


3. Come in

进来

jìn lái


4. Get out

出去

chū qù


5. Raise your hand

举手

jǔ shǒu


6. Open your eyes

睁开眼睛

zhēng kāi yǎn jīng


7. Close your eyes

闭上眼睛

bì shàng yǎn jīng


8. Go faster

快点儿

kuài diǎn ér


9. Go slower

慢点儿

màn diǎn ér


10. Talk to me

跟我谈

gēn wǒ tán


11. Close the door

关门

guān mén


12. Open the door

开门

kāi mén


13. Listen to me

听我说

tīng wǒ shuō


14. Be quiet

安静

ān jìng


15. Turn on the lights

开灯

kāi dēng


16. Turn off the lights

关灯

guān dēng


17. Open the window

开窗

kāi chuāng


18. Close the window

关窗

guān chuāng


19. Go away

走开

zǒu kāi


20. Come here

过来

guò lái