Around Town 3

 

在城里 三

zài chéng lǐ sān


Download
pdf | text | mp31. Bus stop

汽车站

qì chē zhàn


2. Subway station

地铁站

dì tiě zhàn


3. Train station

火车站

huǒ chē zhàn


4. Bus station

公交车站

gōng jiāo chē zhàn


5. Parking lot

停车场

tíng chē chǎng


6. Suburb

郊区

jiāo qū


7. Crosswalk

人行横道

rén xíng héng dào


8. Median

路中分隔带

lù zhōng fēn gé dài


9. Sidewalk

人行道

rén xíng dào


10. Street musician

街头音乐家

jiē tóu yīn yuè jiā 


11. Homeless person

无家可归者

wú jiā kě guī zhě


12. Bush

灌木丛

guàn mù cóng


13. Treeshù


14. Intersection

路口

lù kǒu


15. Construction site

施工现场

shī gōng xiàn chǎng


16. Dumpster

垃圾箱

lā jī xiāng


17. Street cleaner

清洁工

qīng jié gōng


18. Traffic

交通

jiāo tōng


19. Pier

码头

mǎ tóu