Insects

昆虫

kūn chóng


Download
pdf | text | mp3

1. Ant

蚂蚁

mǎ yǐ


2. Bee

蜜蜂

mì fēng


3. Beetle

甲壳虫

jiǎ ké chóng


4. Butterfly

蝴蝶

hú dié


5. Caterpillar

毛毛虫

máo máo chóng


6. Centipede

蜈蚣

wú gōng


7. Cockroach

蟑螂

zhāng láng


8. Cricket

蟋蟀

xī shuài


9. Dragonfly

蜻蜓

qīng tíng


10. Fire fly

萤火虫

yíng huǒ chóng


11. Fly

苍蝇

cāng ying


12. Gnat

(小)蚊子

wén zi


13. Grasshopper

草蜢

cǎo měng


14. Mosquito

(大)蚊子

wén zi


15. Moth

蛾子

é zi


16. Scorpion

蝎子

xiē zi


17. Spider

蜘蛛

zhī zhū


18. Termite

白蚁

bái yǐ


19. Wasp

黄蜂

huáng fēng


20. Worm

蠕虫

rú chóng