On the Airplane

在飞机上

zài fēi jī shàng


Download
pdf | text | mp3
1. Seat number

座位号

zuò wèi hào


2. Aisle seat

靠过道的座位

kào guò dào zuò wèi


3. Window seat

靠窗的座位

kào chuāng dē zuò wèi


4. Pilot

飞行员

fēi xíng yuán


5. Co-pilot

副驾驶

fù jià shǐ


6. Flight attendant

乘务员

chéng wù yuán


7. Overhead bin

行李箱

xíng lǐ xiāng


8. Landing

降落

jiàng luò


9. Take-off

起飞

qǐ fēi


10. Aisle

过道

guò dào


11. Rowháng


12. Exit row

紧急出口

jǐn jí chū kǒu


13. Domestic flight

国内航班

guó nèi háng bān


14. International flight

国际航班

guó jì háng bān


15. Passenger

乘客

chéng kè


16. Airline ticket

机票

jī piào


17. Carry-on bag

随身行李

suí shēn xíng li


18. Head phones

耳机

ěr jī


19. Economy class

经济舱

jīng jì cāng


20. First class

头等舱

tóu děng cāng


21. Business Class

商务舱

shāng wù cāng