Sports

体育运动

tǐ yù yùn dòng


Download
pdf | text | mp3

1. Baseball

棒球

bàng qiú


2. Basketball

篮球

lán qiú


3. Boxing

拳击

quán jī


4. Cricket

板球

bǎn qiú


5. Cycling

骑自行车

jì zì xíng chē


6. Fishing

钓鱼

diào yú


7. Football

足球

zú qiú


8. Golf

高尔夫

gāo ěr fū


9. Hunting

狩猎

shòu liè


10. Marathon running

马拉松

mǎ lā sōng


11. Rugby

橄榄球

gǎn lǎn qiú


12. Jogging

跑步

pǎo bù


13. Skateboarding

滑板

huá bǎn


14. Skating

滑冰

huá bīng


15. Skiing

滑雪

huá xuě


16. Snowboarding

单板滑雪

dān bǎn huá xuě


17. Swimming

游泳

yóu yǒng


18. Table tennis

乒乓球

pīng pāng qiú


19. Tennis

网球

wǎng qiú


20. Water skiing

滑水

huá shuǐ