Time

时间

shí jiān


Download
pdf | text | mp3

1. Minute

分钟

fēn zhōng


2. Secondmiǎo


3. Hour

小时

xiǎo shí


4. Daytiān


5. Week

星期

xīng qī


6. Monthyuè


7. Yearnián


8. Decade

十年

shí nián


9. Century

世纪

shì jì


10. Yesterday

昨天

zuó tiān


11. Today

今天

jīn tiān


12. Tomorrow

明天

míng tiān


13. Next week

下周

xià zhōu


14. In two weeks

两周后

liǎng zhōu hòu


15. Next month

下个月

xià gè yuè


16. In two months

两个月后

liǎng gè yuè hòu


17. Next year

明年

míng nián


18. In two years

两年后

liǎng nián hòu  


20. Last week

上周

shàng zhōu


19. 10 minutes ago

十分钟前

shí fēn zhōng qián


21. Two weeks ago

两个星期前

liǎng gè xīng qī qián


22. Last month

上个月

shàng gè yuè


23. Two months ago

两个月前

liǎng gè yuè qián


24. Last year

去年

qù nián


25. Two years ago

两年前

liǎng nián qián