Countries Eastern Europe

东欧国家和地区

dōng ōu guó jiā hé dì qǖ

Download
pdf | text | mp3 


 
1. Albania
 
阿尔巴尼亚

ā ěr bā ní yà


2. Belarus

白俄罗斯

bái é luó sī


3. Bosnia and Herzegovina

波斯尼亚和黑塞哥维那

bō sī ní yà hé hēi sài gē wéi nà


4. Bulgaria

保加利亚

bǎo jiā lì yà


5. Croatia

克罗地亚

kè luó dì yà


6. Czech Republic

捷克共和国

jié kè gòng hé guó


7. Estonia

爱沙尼亚

ài shā ní yà


8. Hungary

匈牙利

xiōng yá lì


9. Latvia

拉脱维亚

lā tuō wéi yà


10. Lithuania

立陶宛

lì táo wǎn


11. Macedonia

马其顿

mǎ qí dùn


12. Moldova

摩尔多瓦

mó ěr duō wǎ


13. Poland

波兰

bō lán


14. Romania

罗马尼亚

luó mǎ ní yà


15. Slovakia

斯洛伐克

sī luò fá kè


16. Serbia and Montenegro

塞尔维亚和黑山

sài ěr wéi yà hé hēi shān


17. Slovenia

斯洛文尼亚

sī luò wén ní yà


18. Ukraine

乌克兰

wū kè lán