Cars

汽车

qì chē


Download
pdf | text | mp3

1. Wheel

轮子

lún zǐ


2. Tire  

轮胎

lún tāi


3. Bumper

保险杠

bǎo xiǎn gàng


4. Steering wheel

方向盘

fāng xiàng pán


5. Stick shift

变速杆

biàn sù gǎn


6. Speedometer

车速表

chē sù biǎo


7. Odometer

里程表

lǐ chéng biǎo


8. Rear view mirror

后视镜

hòu shì jìng


9. Front seat

前排座位

qián pái zuò wèi


10. Back seat

后座

hòu zuò


11. Trunk

后车箱

hòu chē xiāng


12. Head lights

前照灯

qián zhào dēng


13. Brake lights

刹车灯

shā chē dēng


14. License plate

车牌

chē pái


15. Glove compartment

手套箱

shǒu tào xiāng


16. Seat belt

安全带

ān quán dài


17. Exhaust pipe

排气管

pái qì guǎn


18. Dash board

仪表板

yí biǎo bǎn


19. Hood

引擎罩

yǐn qíng zhào


20. Engine

发动机

fā dòng jī