Common Words and Phrases

常见的单词和短语

cháng jiàn de dān cí hé duǎn yǔ


Download
pdf | text | mp3

1. Hello

你好

nǐ hǎo


2. Pleaseqǐng


3. No


4. Yesshì


5. Thank you

谢谢

xiè xiè


6. No thank you

不, 谢谢

bú, xiè xiè


7. You're welcome

不用谢

bú yòng xiè


8. What

什么

shén me


9. Where

哪里

nǎ li


10. Whoshuí


11. When

什么时候

shén me shí hòu


12. How

怎么

zěn me


13. How much

多少钱

duō shǎo qián


14. Why

为什么

wèi shén me


15. I know

我知道

wǒ zhī dào


16. I don't know

我不知道

wǒ bú zhī dào


17. I understand

我明白

wǒ míng bái


18.  I don't understand

我不懂

wǒ bú dǒng


19. Goodbye

再见

zài jiàn


20. Help!

救命!

jiù mìng!