Jobs 2

职位 二

zhí wèi èr


Download
pdf | text | mp3


1. Advertising representative

广告代表

guǎng gào dài biǎo


2. Architect

建筑师

jiàn zhù shī


3. Bartender

酒保

jiǔ bǎo


4. Bus driver

公共汽车司机

gōng gòng qì chē sī jī


5. Carpenter

木匠

mù jiang


6. Computer programmer

计算机程序员

jì suàn jī chéng xù yuán


7. Cook

厨师

chú shī


8. Courier

速递员

sù dì yuán


9. Editor

编辑

biān ji


10. Engineer

工程师

gōng chéng shī


11. Factory worker

工人

gōng ren


12. Financial analyst

金融分析师

jīn róng fēn xī shī


13. Landlord

房东

fáng dōng


14. Mechanic

技工

jì gōng


15. Painter

画家

huà jiā


16. Plumber

水管工

shuǐ guǎn gōng


17. Salesperson

销售人员

xiāo shòu rén yuán


18. Spokesperson

发言人

fā yán rén


19. Teacher

老师

lǎo shī


20. Waiter

服务员

fú wù yuán