Transportation

交通运输

jiāo tōng yùn shū


Download
pdf | text | mp3

1.Car

小汽车

xiǎo qì chē


2. Boatchuán


3. Train

火车

huǒ chē


4. Subway

地铁

dì tiě


5. Airplane

飞机

fēi jī


6. Bus

公共汽车

gōng gòng qì chē


7. Bicycle

自行车

zì xíng chē


8. Motorcycle

摩托车

mó tuō chē


9. Taxi

出租车

chū zū chē


10. Jet

喷气飞机

pēn qì fēi jī


11. Helicopter

直升机

zhí shēng jī


12. Sail boat

帆船

fān chuán


13. Scooter

滑板车

huá bǎn chē


14. Water taxi

水上出租车

shuǐ shàng chū zū chē


15. Row boat

划艇

huá tǐng


16. Pick up truck

轻型货车

qīng xíng huò chē


17. Sports car

跑车

pǎo chē


18. Tractor

拖拉机

tuō lā jī


19. Semi truck

半挂车

Bàn guà chē


20. Van

面包车

miàn bāo chē