Vegetables

蔬菜

shū cài


Download
pdf | text | mp3

1. Beans

豆类

dòu lèi


2. Bean sprouts

豆芽

dòu yá


3. Potato

马铃薯

mǎ líng shǔ


4. Sweet potato

甘薯

gān shǔ


5. Cucumber

黄瓜

huáng guā


6. Tomato

西红柿

xī hóng shì


7. Spring onioncōng


8. Onion

洋葱

yáng cōng


9. Celery

芹菜

qín cài


10. Corn

玉米

yù mǐ


11. Cabbage

圆白菜

yuán bái cài


12. Chile pepper

辣椒

là jiāo


13. Mushroom

蘑菇

mó gū


14. Pumpkin

南瓜

nán guā


15. Lettuce

生菜

shēng cài


16. Carrot

胡萝卜

hú luó bo


17. Garlic

大蒜

dà suàn


18. Asparagus

芦笋

lú sǔn


19. Cauliflower

花椰菜

huā yē cài


20. Eggplant

茄子

qié zi