Weather

天气

tiān qì


Download
pdf | text | mp3

1. Rain


2. Snowxuě


3. Hot


4. Coldlěng


5. Cool

凉爽

liáng shuǎng


6. Freezing

冰凉

bīng liáng


7. Humid

潮湿的

cháo shī dē


8. Overcast

阴天的

yīn tiān dē


9. Windfēng


10. Mild

温和

wēn hé


11. Sunny

晴朗

qíng lǎng


12. Sleet

雨夹雪

yǔ jiá xuě


13. Hail

冰雹

bīng báo


14. Blizzard

暴风雪

bào fēng xuě


15. Flood

洪水

hóng shuǐ


16. Hazy

烟雾迷漫的

yān wù mí màn dē


17. Fog


18. Rain storm

阵雨

zhèn yǔ


19. Thunderléi


20. Lightening

闪电

shǎn diàn