At the Pharmacy 2

在药店 二

zài yào diàn èr


Download
pdf | text | mp3

1. Cough medicine

咳嗽药

ké sou yào

 
2. Cold medicine

感冒药

gǎn mào yào


3. Antacid

抗酸剂

kàng suān jì


4. Aspirin 

阿司匹林

ā sī pǐ lín


5. Laxative

泻药

xiè yào


6. Sore throat medicine

治嗓子疼的药

zhì sǎng zǐ téng de yào


7. Eye drops

眼药水

yǎn yàoshuǐ


8. Ear drops

滴耳液

dī ěr yè


9. Pain killer

止疼药

zhǐ téng yào


10. Fever reducer

退烧药

tuì shāo yào


11. Insect repellent

驱蚊剂

qū wén jì


12. Birth control pills

避孕药

bì yùn yào


13. Band aid 

创可贴

chuàng kě tiē


14. Flu medicine

感冒药

gǎn mào yào


15. Sleeping pills

安眠药

ān mián yào


16. Antiseptic

消毒剂

xiāo dú jì


17. Antibiotics

抗生素

kàng shēngsù


18. Vitamins

维生素

wéi shēng sù


19. Toothache medicine

牙疼药

yá téng yào


20. Condoms

避孕套

bì yùn tào