Days and Months

Ngày và tháng


Download
pdf | text | mp31. January

tháng một


2. February

tháng hai


3. March

tháng ba


4. April

tháng tư


5. May

Tháng năm


6. June

tháng sáu


7. July

tháng bảy


8. August

tháng tám


9. September

tháng chín


10. October

tháng mười


11. November

tháng mười một


12. December

tháng mười hai


13. Monday

Thứ hai


14. Tuesday

Thứ ba


15. Wednesday

Thứ tư


16. Thursday

Thứ năm


17. Friday

Thứ Sáu


18. Saturday

Thứ Bảy


19. Sunday

Chủ Nhật