Economics 3

Kinh tế 3


Download
pdf | text | mp3
  
 
1. Foreign-direct investment

Đầu tư trực tiếp nước ngoài


2. Emerging economies

Các nền kinh tế mới nổi


3. Third-world country

Nước chậm phát triển


4. Developed country

Nước phát triển


5. Housing market

Thị trường nhà ở


6. Supply-side economic theory

Lý thuyết kinh tế phía cung


7. Demand-side economic theory

Lý thuyết kinh tế phía cầu


8. Savings

Tiết kiệm


9. Income tax

Thuế thu nhập


10. Value-added tax (sales tax)

Thuế giá trị gia tăng (thuế doanh thu)


11. Multiplier effect

Nhân hiệu lực


12. Productivity

Năng suất


13. Group of Seven

Bảy nước công nghiệp


14. Foreign-exchange rate

Tỷ giá hối đoái


15. Downturn

Suy thoái


16. Upswing

Sự đi lên


17. Bull Economy

Kinh tế đầu cơ giá lên


18. Bear Economy

Kinh tế đầu cơ giá hạ


19. Poverty

Đói nghèo


20. Money Supply

Cung cấp tiền