Companies 2

Các công ty 2


Download
pdf | text | mp31. Losses

Thiệt hại


2. Gains

Lợi nhuận


3. Merger

Sát nhập


4. Acquisition

Mua lại


5. Subsidiary

Công ty con


6. Spokesperson

Người phát ngôn


7. Shareholder approval

Đại hội cổ đông phê duyệt


8. Stronger-than-expected

Mạnh hơn dự kiến


9. Weaker-than-expected

Yếu hơn dự kiến


10. Regulatory authorities

Quan chức chính quyền


11. Marketing

Tiếp thị


12. Monopoly

Độc quyền


13. Privatization

Tư nhân


14. Research and development (R&D)

Nghiên cứu và phát triển


15. Joint venture

Liên doanh


16. Fully owned

Sở hữu hoàn toàn


17. Partially owned

Sở hữu một phần