Economics

Kinh tế


Download
pdf | text | mp3 
1. Gross Domestic Product (GDP)

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)


2. Supply

Cung cấp


3. Demand

Nhu cầu


4. Employment

Việc làm


5. Unemployment

Thất nghiệp


6. Interest rates

Lãi suất


7. Inflation

Lạm phát


8. Deflation

Giải lạm phát


9. Stagflation

Lạm phát đình đốn


10. Capitalism

Chủ nghĩa tư bản


11. Socialism

Chủ nghĩa xã hội


12. Communism

Cộng sản


13. Wages

Tiền lương


14. Consumers

Người tiêu dùng


15. Floor price

Giá sàn


16. Ceiling price

Giá trần


17. Expansion

Mở rộng


18. Increase

Tăng


19. Decrease

Giảm


20. Detraction

Khấu trừ