Common Words and Phrases 4

Những từ và cụm từ thường gặp 4


Download
pdf | text | mp3
1. For example

Ví dụ như


2. Then

Sau đó


3. Whatever

Dù gì đi nữa


4. However

Tuy nhiên


5. Whenever

Bất cứ khi nào


6. Wherever

Bất cứ nơi nào


7. Whoever

Bất cứ ai


8. While

Trong khi


9. Only

Chỉ


10. Quite

Khá


11. Of course

Tất nhiên


12. With

Với


13. Without

Không có


14. Because
15. Perhaps

Có lẽ


16. So

Vì vậy


17. Nowadays

Ngày nay


18. If

Nếu


19. Although

Mặc dù