Common Words and Phrases 5

Những từ và cụm từ thường gặp 5


Download
pdf | text | mp3


1. Many

Nhiều


2. None

Không


3. Everyone

Tất cả mọi người


4. No one

Không có ai


5. All

Tất cả


6. All the time

Suốt thời gian


7. Never

Không bao giờ


8. Every day

Hàng ngày


9. Every week

Hàng tuần


10. Every month

Hàng tháng


11. Every year

Hàng năm


12. A lot

Rất nhiều


13. A little

Một chút


14. Before

Trước khi


15. After

Sau khi


16. During

Trong suốt


17. Forever

Mãi mãi


18. A Few

Một vài


19. Everybody

Tất cả mọi người


20. Nobody

Không có ai