Outer Space

Không gian vũ trụ


Download
pdf | text | mp3
1. Sun

Mặt trời


2. Moon

Mặt Trăng


3. Star

Ngôi sao


4. Space

Không gian


5. Solar system

Hệ  mặt trời


6. Planet

Hành tinh


7. Asteroid

Tiểu hành tinh


8. Comet

Sao chổi


9. Meteor

Sao băng


10. Constellation

Chòm sao


11. Satellite

Vệ tinh


12. Mercury

Sao thủy


13. Venus

Sao Kim


14. Earth

Trái đất


15. Mars

Sao hỏa


16. Jupiter

Sao Mộc


17. Saturn

Sao thổ


18. Uranus

Sao thiên vương


19. Neptune

Sao Hải Vương


20. Pluto

Sao Diêm Vương