Countries South America

Các nước nam mỹ


Download
pdf | text | mp3
1. Argentina

Át chen ti na


2. Bolivia

Bô li vi a


3. Brazil

Bra zin


4. Chile

Chi lê


5. Colombia

Cô lôm bi a


6. Ecuador

Ê cu a đo


7. French Guiana

Fren gu a na


8. Guyana

Gu da na


9. Paraguay

Pa ra goay


10. Peru

Pê ru


12. Uruguay

U ru goay


13. Venezuela

Vê nê zu ê la