Comparatives

การเปรียบเทียบ

GAN PRÌAP-THÎAP

Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. She is fast.

เธอรวดเร็ว

THER RÛAT-REOW

 

 

2. She is faster than my brother.

เธอรวดเร็วกว่า พี่ชาย/น้องชาย ของฉัน

THER RÛAT-REOW GWÀ PHÊE-CHAI/NÁWNG-CHAI KǍWNG CHǍN

 

 

3. We are good.

พวกเราเก่ง

PHÛAK-RAO GÈNG

 

 

4. We are better than you.

พวกเราเก่งกว่าคุณ

PHÛAK-RAO GÈNG GWÀ KUN

 

 

5. April is hot.

เดือนเมษายนอากาศร้อน

DEUAN ME-SǍ-YON AA-GÀT RÁWN

 

 

6. April is hotter than September.

อากาศเดือนเมษายนร้อนกว่าเดือนกันยายน

AA-GÀT DEUAN ME-SǍ-YON RÁWN GWÀ DEUAN GAN-YA-YON

 

 

7. Computers are convenient.

คอมพิวเตอร์ใช้สะดวก

COM-PEW-TÊR CHÁI SÀ-DÙAK

 

 

8. Computers are more convenient than fax machines.

คอมพิวเตอร์ใช้สะดวกกว่าเครื่องแฟกซ์

COM-PEW-TÊR CHÁI SÀ-DÙAK GWÀ KRÊUANG-FÀK

 

 

9. Chicken is delicious.

เนื้อไก่มีรสอร่อย

NÉUA-GÀI MEE RÓT A-RÒI

 

 

10. Chicken is more delicious than beef.

เนื้อไก่อร่อยกว่าเนื้อวัว

NÉUA-GÀI A-RÒI GWÀ NÉUA-WUA

 

 

11. Dogs are smart.

หมาฉลาด

MǍA CHÀ-LÀT

 

 

12. Dogs are smarter than cats.

หมาฉลาดกว่าแมว

MǍA CHÀ-LÀT GWÀ MAEW

 

 

13. My mother is nice.

แม่ของฉันใจดี

MÂE KǍWNG-CHǍN JAI-DEE

 

 

14. My mother is nicer than my father.

แม่ของฉันใจดีกว่าพ่อของฉัน

MÂE KǍWNG-CHǍN JAI-DEE GWÀ PHÂW KǍWNG-CHǍN

 

 

15. Football is fun to watch.

ฟุตบอลดูสนุก

FÚT-BAWN DOO SÀ-NÙK

 

 

16. Football is more fun to watch than basketball.

ดูฟุตบอลสนุกกว่าดูบาสเกตบอล

DOO FÚT-BAWN SÀ-NÙK GWÀ DOO BÁAT-SA-GÉT-BAWN

 

 

17. The students are noisy today.

วันนี้นักเรียนส่งเสียงดัง

WAN-NÉE NÁK-RIAN SÒNG-SǏANG-DANG

 

 

18. The students are noisier today than they were yesterday.

วันนี้นักเรียนส่งเสียงดังกว่าเมื่อวาน

WAN-NÉE NÁK-RIAN SÒNG-SǏANG-DANG GWÀ MÊUA-WAN

 

 

19. This restaurant is elegant.

ร้านอาหารนี้ดูดี

RÁN-A-HǍAN NÉE DOO-DEE

 

 

20. This restaurant is more elegant than that restaurant.

ร้านอาหารนี้ดูดีกว่าร้านนั้น

RÁN-A-HǍAN NÉE DOO-DEE GWÀ RÁN NÁN