First Conversation

บทสนทนาเมื่อพบกันครั้งแรก

BÒT SŎN-THA-NA MÊUA PHÓB-GAN KRÁNG-RÂEK

This is a basic Thai conversation whenever you are introduced to a new friend or colleague in Thailand. Thai people are very friendly and would not hesitate to start a conversation with international travelers or expats living in Thailand. So be prepared by learning these phrases and sentences.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. Hello.

สวัสดี ครับ/ค่ะ

SÀ-WÀT-DEE KRÁB/KÀ


2. How are you?

สบายดีไหม ครับ/ค่ะ

SA-BAI-DEE MĂI KRÁB/KÁ


3. I'm OK, thank you.

สบายดี ครับ/ค่ะ, ขอบคุณ

SA-BAI-DEE KRÁB/KÀ, KÒB-KOON


4. What is your name?

คุณชื่ออะไร ครับ/คะ

KOON CHÊU ÀA-RAI KRÁB/KÁ


5. My name is Steven

ผมชื่อสตีเว่นครับ

PHŎM CHÊU SÀ-TEE-WÊN KRÁB


6. Where are you from?

คุณมาจากไหน ครับ/คะ

KOON MAA JÀK NĂI KRÁB/KÁ


7. I am from England

ผม/ฉัน มาจากอังกฤษ ครับ/ค่ะ

PHŎM/CHĂN MAA JÀK ANG-GRÌT KRÁB/KÀ


8. How long have you been in Thailand?

คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้ว ครับ/คะ

KOON YÒO MUANG-THAI MA NAN THÂO-RÀI LÁEW KRÁB/KÁ


9. I have been in Thailand for 6 months.

ผม/ฉัน อยู่เมืองไทยมา 6 เดือนแล้ว ครับ/ค่ะ

PHŎM/CHĂN YÒO MUANG-THAI MA HÒK DEUAN LÁEW KRÁB/KÀ


10. What is your job?

คุณทำงานอะไร ครับ/คะ

KOON TAM-NGAN ÀA-RAI KRÁB/KÁ


11. I am a teacher.

ผม/ฉัน เป็นครู ครับ/ค่ะ

PHŎM/CHĂN PEN KROO KRÁB/KÀ


12. Do you like living in Thailand?

คุณชอบอยู่เมืองไทยไหม ครับ/คะ

KOON CHÔB YÒO MUANG-THAI MÁI KRÁB/KÁ


13. Yes, I like living here very much.

ครับ/ค่ะ, ผม/ฉัน ชอบอยู่ที่นี่มาก

KRÁB/KÀ, PHŎM/CHĂN CHÔB YÒO TÊE-NÊE MÂK


14. How old are you?

คุณอายุเท่าไหร่ ครับ/คะ

KOON AA-YÓO THÂO-RÀI KRÁB/KÁ


15. I am 30 years old

ผม/ฉัน อายุสามสิบปี ครับ/ค่ะ

PHŎM/CHĂN AA-YÓO SĂM-SÌB KRÁB/KÀ


16. Where do you live?

คุณอาศัยอยู่ที่ไหน ครับ/คะ

KOON AA-SĂI YÒO TÊE-NĂI KRÁB/KÁ


17. I live in Chiang Mai.

ผม/ฉัน อาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ ครับ/ค่ะ

PHŎM/CHĂN AA-SĂI YÒO TÊE CHIANG-MÀI KRÁB/KÀ


18. Nice to meet you.

ยินดีที่ได้พบ ครับ/ค่ะ

YIN-DEE TÊE DÂI PHÓB KRÁB/KÀ


19. Nice to meet you as well.

ยินดีทีได้พบเช่นกัน ครับ/ค่ะ

YIN-DEE TÊE DÂI PHÓB CHÊN-GAN KRÁB/KÀ


20. Goodbye.

ลาก่อน

LA-GÒN