Columns

Talking on the phone

Being able to speak on the phone in Thai is a rather essential part of living in Thailand as an expat. It is especially important to be understandable, because you do not have the luxury of hand gestures, facial expressions and body language, which is why it is so much easier to speak in person. Here are three phone conversation scenarios that can help you out.
A: Hello, is Khun Bua there?

สวัสดีครับ คุณบัวอยู่ไหมครับ

SÀ-WÀD-DEE KRAB, KUN BUA YÒO MÁI KRAB


B: Sorry she's gone out to the bank.

ขอโทษค่ะ คุณบัวไปธนาคารค่ะ

KǍW-TÔD KÀ, KUN BUA PAI TA-NA-KAAN KÀ


A: Can I leave a message?

ฝากข้อความไว้ได้ไหมครับ

FÀAK KÂW-KWAAM WÁI DÂI-MǍI KRAB


B: Sure.

ได้ค่ะ

DÁI KÀ


A: Can you please tell her to call Preeda before 6pm if possible. I need to confirm our plane tickets to Phuket next week.

ฝากบอกคุณบัวให้โทรกลับหาปรีดาตอนหกโมงเย็นได้ไหมครับ ผมต้องคอนเฟิร์มตั๋วเครื่องบินไปภูเก็ตอาทิตย์หน้าครับ

FÀK BÀWK KUN BUA HÂI TOE-GLÀB HǍ PREE-DA TAWN HÒK-MONG YEN DÂI-MǍI KRAB. PHǑM TÂWNG KAWN-FERM TǓA-KRÊUANG-BIN PAI PHOO-GÈT AA-THÍT-NÂA KRAB


B. Sure, I'll let her know. She should be back in about an hour.

ได้ค่ะ ฉันจะบอกให้นะคะ อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณบัวก็น่าจะกลับมาแล้วค่ะ

DÁI KÀ. CHǍN JA BÀWK HÂI NÁ KÁ. ÈEK PRA-MAAN NÈUNG CHÛA-MONG KUN BUA GÂW NÂ JÀ GLÀB MA LÁEW KÀ


A: Thank you very much.

ขอบคุณมากครับ

KÀWB-KUN MÂK KRÁB


B: You're welcome. Bye.

ไม่เป็นไรค่ะ สวัสดีค่ะ

MÂI PEN RAI KÀ. SÀ-WÀD-DEE KÀ.


------------

A: Hello, may I speak to Khun Bua please?

สวัสดีค่ะ ขอพูดกับคุณบัวได้ไหมครับ

SÀ-WÀD-DEE KÀ. KǍW PÔOD GÀB KUN BUA DÂI-MǍI KRÁB.


B: Sure. May I ask who's calling?

ได้ค่ะ ไม่ทราบใครโทรมาคะ

DÂI KÀ. MÂI SÂAB KRAI TOE MAA KÁ.


A: It's Pla.

ปลาค่ะ

PLA KÀ


B: Wait a moment please I'll go get her.

รอสักครู่นะคะ

RAW SÀK-KRÔO NÁ KÁ


A: Thank you.

ขอบคุณค่ะ

KÀWB-KUN KÀ


-------------------

A: Hello.

สวัสดีค่ะ

SÀ-WÀD-DEE KÀ


B: Hello. Is this Siam Ocean World?

สวัสดีค่ะ ที่นี่สยามโอเชี่ยนเวิลด์หรือเปล่าคะ

SÀ-WÀD-DEE KÀ. TÊE-NÊE SÀ-YǍM O-CHÎAN-WERN RĚU-PLÀO KÁ


A: Yes it is. May I help you?

ใช่ค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมคะ

CHÂI KÀ. MEE A-RAI HÂI CHÛAY MǍI KÁ


B: I'd like to know what time you're open until tonight.

ต้องการทราบว่าคืนนี้เปิดถึงกี่โมงคะ

TÂWNG-GAN SÂAB WÂA KEUN-NÉE PÈRD TĚUNG GÈE-MONG KÁ


A: We're open until 10pm.

เปิดถึงสี่ทุ่มค่ะ

PÈRD TĚUNG SÈE TÔOM KÀ


B: Thank you very much.

ขอบคุณมากค่ะ

KÀWB-KUN MÂK KÀ


A: You're welcome. Bye bye.

ไม่เป็นไรค่ะ สวัสดีค่ะ

MÂI PEN RAI KÀ. SÀ-WÀD-DEE KÀ.