Common Words and Phrases

คำศัพท์และประโยคทั่วไป

KAM-SÀP LÁE PRÀ-YÒK TÛA-PAI

These 20 basic phrases are almost enough to allow you to communicate effectively with a Thai person. The first thing you should learn when learning any foreign language is how to say hello, goodbye, thank you, yes, and no. Make this lesson your first stop.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. Hello

สวัสดี ครับ/ค่ะ

SÀ-WÀT-DEE KRÁB/KÀ

 

 

2. Please

ได้โปรด

DÂI-PRÒT

 

 

3. No

ไม่

MÂI

 

 

4. Yes

ใช่

CHÂI

 

 

5.Thank you

ขอบคุณ ครับ/ค่ะ

KÒB-KOON KRÁB/KÀ

 

 

6. No thank you

ไม่ ครับ/ค่ะ ขอบคุณ

MÂI KRÁB/KÀ, KÒB-KOON

 

 

7. You're welcome

ไม่เป็นไร

MÂI-PEN-RAI

 

 

8. What

อะไร

ÀA-RAI

 

 

9. Where

ที่ไหน

TÊE-NĂI

 

 

10. Who

ใคร

KRAI

 

 

11. When

เมื่อไหร่

MÊUA-RÀI

 

 

12. How

อย่างไร

YÀNG-RAI

 

 

13. How much

เท่าไหร่

THÂO-RÀI

 

 

14. Why

ทำไม

TAM-MAI

 

 

15. I know

ผม/ฉัน รู้

PHŎM/CHĂN RÓO

 

 

16. I don't know

ผม/ฉันไม่รู้

PHŎM/CHĂN MÂI-RÓO

 

 

17. I understand

ผม/ฉัน เข้าใจ

PHŎM/CHĂN KÂO-JAI

 

 

18. I don't understand

ผม/ฉันไม่เข้าใจ

PHŎM/CHĂN MÂI-KÂO-JAI

 

 

19. Goodbye

ลาก่อน

LA-GÒN

 

 

20. Help!

ช่วยด้วย

CHÛAY-DÛAY