Love

ความรัก

KWAM-RÁK

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
1. I like you.

ผม/ฉัน ชอบคุณ

PHǑM/CHǍN CHÂWP KUN

 

 

2. Are you single?

คุณเป็นโสดหรือเปล่า ครับ/คะ

KUN PEN SÒT RĚU-PLÀO KRÁP/KÁ

 

 

3. Yes, I am single.

ครับ/ค่ะ, ผม/ฉัน เป็นโสด

KRÁP/KÀ, PHǑM/CHǍN PEN SÒT

 

 

4. Do you have a girlfriend?

คุณมีแฟนหรือยัง ครับ/คะ

KUN MEE FAEN RĚU-YANG KRÁP/KÁ

 

 

5. No, I do not have a girlfriend.

ผมยังไม่มีแฟน ครับ/คะ

PHǑM YANG MÂI MEE FAEN KRÁP/KÁ

 

 

6. Do you have a boyfriend?

คุณมีแฟนหรือยัง ครับ/คะ

KUN MEE FAEN RĚU-YANG KRÁP/KÁ

 

 

7. Yes, I have a boyfriend.

ค่ะ ฉันมีแฟนแล้ว

KÀ, CHǍN MEE FAEN LÁEW

 

 

8. Would you like to go out with me?

คุณอยากไปเที่ยวกับ ผม/ฉัน ไหม ครับ/คะ

KUN YÀK PAI-TÎAW GÀB PHǑM/CHǍN MǍI KRÁP/KÁ

 

 

9. Would you like to be my girlfriend?

เป็นแฟนกับผมไหม ครับ/คะ

PEN FAEN GÀB PHǑM MǍI KRÁP/KÁ

 

 

10. Would you like to be my boyfriend?

เป็นแฟนกับฉันไหม ครับ/คะ

PEN FAEN GÀB CHǍN MǍI KRÁP/KÁ

 

 

11. I miss you.

ผม/ฉัน คิดถึงคุณ

PHǑM/CHǍN KÍT-THĚUNG KUN

 

 

12. I love you.

ผม/ฉัน รักคุณ

PHǑM/CHǍN RÁK KUN

 

 

13. I've been thinking about you.

ผม/ฉัน คิดถึงคุณมาตลอด

PHǑM/CHǍN KÍT-THĚUNG KUN MA-TÀ-LÀWT

 

 

14. Are you free tonight?

คืนนี้คุณว่างไหม ครับ/คะ

KEUN-NÉE KUN WÂNG MǍI KRÁP/KÁ

 

 

15. Can I see you tonight?

คืนนี้เจอกันได้ไหม ครับ/คะ

KEUN-NÉE JER-GAN DÂI MǍI KRÁP/KÁ

 

 

16. You are cute

คุณน่ารัก

KUN NÂ-RÁK

 

 

17. You are beautiful.

คุณสวย

KUN SǓAI

 

 

18. You are sexy.

คุณเซกซี่

KUN SÉK-SÊE

 

 

19. Can I call you?

ผม/ฉัน โทรหาคุณได้ไหม

PHǑM/CHǍN THOW HǍ KUN DÂI MǍI