Geometry

เรขาคณิต

RAY-KĂA-KÁ-NÍT

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
 


 

1. Circle

วงกลม

WONG-GLOM

 

 

2. Radius

รัศมี

RÁT-SÀ-MĔE

 

 

3. Circumference

เส้นรอบวง

SÊN-RÔB-WONG

 

 

4. Line

เส้น

SÊN

 

 

5. Point

จุด

JÒOT

 

 

6. Pie

พาย

PHAI

 

 

7. Line segment

ส่วนของเส้นตรง

SÙAN-KŎNG-SÊN-TRONG

 

 

8. Triangle

สามเหลี่ยม

SĂM-LÌAM

 

 

9. Right Triangle

สามเหลี่ยมมุมฉาก

SĂM-LÌAM MOOM-CHÀK

 

 

10. Angle

มุม

MOOM

 

 

11. Right angle

มุมฉาก

MOOM-CHÀK

 

 

12. Obtuse angle

มุมป้าน

MOOM-PÂAN

 

 

13. Acute angle

มุมแหลม

MOOM-LĂEM

 

 

14. Hypotenuse

ด้านตรงข้ามมุมฉาก

DÂN-TRONG-KÂM MOOM-CHÀK

 

 

15. Equilateral triangle

สามเหลี่ยมด้านเท่า

SĂM-LÌAM DÂN-THÂO

 

 

16. Quadrilateral

สี่เหลี่ยม

SÈE-LÌAM

 

 

17. Square

สี่เหลี่ยมจัตุรัส

SÈE-LÌAM JÀT-TÒO-RÀT

 

 

18. Parallelogram

สี่เหลี่ยมด้านขนาน

SÈE-LÌAM DÂN-KÀ-NĂN

 

 

19. Pentagon

ห้าเหลี่ยม

HÂ-LÌAM

 

 

20. Hexagon

หกเหลี่ยม

HÒK-LÌAM