Economics 2

เศรษฐศาสตร์ 2

SÈT-TÀ-SÀAT SŎNG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. Worldwide

ทั่วโลก

THÛA-LÔK

 

 

2. Retail sales

การขายปลีก

GAN-KĂI-PLÈEK

 

 

3. Trade

การค้า

GAN-KÁA

 

 

4. Imports

การนำเข้า

GAN-NAM-KÂO

 

 

5. Exports

การส่งออก

GAN-SÒNG-ÒK

 

 

6. Markets

ตลาด

TÀ-LÀT

 

 

7. Consumer confidence

ความมั่นใจผู้บริโภค

KWAM-MÂN-JAI PHÔO-BAW-RI-PHÔK

 

 

8. Tariffs

ภาษีศุลกากร

PHA-SĔE SŎON-LÁ-GA-GONE

 

 

9. Quotas

โควตา

KO-TÂA

 

 

10. Recession

ความถดถอย

KWAM-THÒT-THŎY

 

 

11. Depression

ความตกต่ำ

KWAM-THÒK-THÀM

 

 

12. Free-Trade Agreement

ข้อตกลงการค้าเสรี

KÔH-TÒK-LONG GAN-KÁ SĂY-REE

 

 

13. Diversified

หลากหลาย

LÀK-LĂI

 

 

14. Deficit

การขาดดุล

GAN-KÀT-DOON

 

 

15. Surplus

การเกินดุล

GAN-GERN-DOON

 

 

16. Consumer Spending

การใช้จ่ายของผู้บริโภค

GAN-SHÁI-JÀI KŎNG PHÔO-BAW-RI-PHÔK

 

 

17. Deficit Spending

รายจ่ายเกินกว่ารายรับ

RAI-JÀI GERN-GWÀ RAI-RÁB

 

 

18. Subsidy

เงินอุดหนุน

NGEUN-ÒOT-NŎON

 

 

19. Currency

เงินตรา

NGEUN-TRA

 

 

20. Loan

เงินกู้

NGEUN-GÔO