Economics 3

เศรษฐศาสตร์ 3

SÈT-THÀ-SÀAT SĂM

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. Foreign-direct investment

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ

GAN-LONG-THOON DOI-TRONG NAI TÀNG-PRÀ-THÊT

 

 

2. Emerging economies

ประเทศรุ่งเรืองใหม่

PRÀ-THÊT RÔONG-REUANG MÀI

 

 

3. Third-world country

ประเทศโลกที่สาม

PRÀ-THÊT LÔK-THÊE-SĂM

 

 

4. Developed country

ประเทศพัฒนาแล้ว

PRÀ-THÊT PHÁT-THA-NA-LÁEW

 

 

5. Housing market

ตลาดบ้านและที่ดิน

TÀ-LÀT BÂN-LÁE-THÊE-DIN

 

 

6. Supply-side economic theory

ทฤษฎีเศรษฐกิจอ้างอิงอุปทาน

TRÍT-SÀ-DEE SÈT-THÀ-GÌT ÂNG-ING ÒOP-PÀ-THAN

 

 

7. Demand-side economic theory

ทฤษฎีเศรษฐกิจอ้างอิงอุปสงค์

TRÍT-SÀ-DEE SÈT-THÀ-GÌT ÂNG-ING ÒOP-PÀ-SŎNG

 

 

8. Savings

เงินออม

NGEUN-OM

 

 

9. Income tax

ภาษีเงินได้

PHA-SĔE NGEUN-DÂI

 

 

10. Value-added tax (sales tax)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

PHA-SĔE MOON-LA-KÂ-PÊRM

 

 

11. Multiplier effect

ผลกระทบตัวคูณทวี

PHŎN-GRÀ-THÓB TUA-KOON-TÁ-WEE

 

 

12. Productivity

กำลังการผลิต

GAM-LANG GAN-PHÀ-LÌT

 

 

13. Group of Seven

กลุ่มจีเจ็ด

GLÒOM JEE-JÈT

 

 

14. Foreign-exchange rate

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ÀT-TRA-LÂEK-PLÌAN NGEUN-TRA TÀNG-PRÀ-THÊT

 

 

15. Downturn

ขาลง

KĂ-LONG

 

 

16. Upswing

ขาขึ้น

KĂ-KÊUN

 

 

17. Bull Economy

เศรษฐกิจขาขึ้น

SÈT-THÀ-GÌT KĂ-KÊUN

 

 

18. Bear Economy

เศรษฐกิจขาลง

SÈT-THÀ-GÌT KĂ-LONG

 

 

19. Poverty

ความยากจน

KWAM-YÂK-JON

 

 

20. Money Supply

ปริมาณเงินในระบบ

PA-RI-MAN NGEUN NAI RA-BÒB