Past Perfect Verb Tense


Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
 


 

1. She had preferred tea until she started drinking coffee.

เธอเคยชอบดื่มชามาก่อนจนกระทั่งเริ่มดื่มกาแฟ

THEU KOEI CHÂWB DÙEM CHA MA GÀWN JON GRA-THÂNG RÊUM DÙEM GA-FAE

 

 

2. We had watched TV for two hours before we fell asleep.

เราดูทีวีนานสองชั่วโมงก่อนจะเข้านอน

RAO DOO THEE-WEE NAAN SǍWNG CHÛA-MONG GÀWN JA KÂO NAWN

 

 

3. They had paid 25 baht by the time we arrived.

พวกเขาจ่ายเงินไปแล้วยี่สิบห้าบาทก่อนที่เราจะมาถึง

PHÛAK-KÁO JÀAI NGEUN PAI LÁEW YÊE-SÌP-HÂ BÀHT GÀWN THÊE RAO JA MA THǓENG

 

 

4. He had played piano for 10 years before he joined the band.

เขาเล่นเปียโนมานาน 10 ปีก่อนจะเข้าร่วมวง

KÁO LÊN PIA-NO MA NAN SÌP PEE GÀWN JA KÂO RÛAM WONG

 

 

5. She had never visited her grandparents until she was 10 years old.

เธอไม่เคยได้ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายเลยจนกระทั่งอายุสิบขวบ

THEU MÂI KOEI DÂI PAI YÎEM KUN-TA KUN-YAAI/ KUN-PÙ KUN-YÂ LOEI JON GRA-THÂNG A-YÚ SÌP-KÙAB

 


6. I had driven a car many times before I got my drivers license.

ผม/ฉันเคยขับรถมาหลายครั้งแล้วก่อนที่จะได้ใบขับขี่

PHǑM/CHÁN KOEI KÀP RÓT MA LǍAI KRÁNG LÁEW GÀWN THÊE JA DÂI BAI KÀP-KÌ

 

 

7. The teacher had answered all of the questions by the time I arrived.

ครูได้ตอบคำถามไปจนหมดแล้วก่อนที่ฉันจะมาถึง

KRU DÂI TÀWB KAM-THǍM PAI JON MÒT LÁEW GÀWN THÊE CHÁN JA MA THǓENG

 

 

8. She had eaten all of the rice by the time I sat down for dinner.

เธอกินข้าวจนหมดก่อนหน้าที่ผม/ฉันจะนั่งลงกินอาหารเย็น

THEU GIN KÂAW JON MÒT GÀWN THÊE PHǑM/CHÀN JA NǍNG LONG GIN AA-HǍAN YEN

 

 

9. I had not found a new job until the store manager hired me.

ผม/ฉัน ยังหางานไม่ได้เลยจนผู้จัดการร้านรับผม/ฉันเข้าทำงาน

PHǑM/CHÁN YANG HǍ NGAAN MÂI DÂI LOEI JON PHÔO-JAD-GAAN-RÁAN RÁB PHǑM/CHÁN KÂO THAM NGAAN

 

 

10. My friend had finished the test by the time we arrived at school.

เพื่อนของผม/ฉันทำข้อสอบเสร็จก่อนที่พวกเราจะไปถึงโรงเรียน

PHÊUAN KǍWNG PHǑM THAM KÂW SÀWP SÈT GÀWN THÊE PHÛAK RAO JA PAI THǓENG RONG-RIEN

 

 

11. They had not spoken in English until they took a class.

พวกเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยจนกระทั่งเข้าเรียนภาษา

PHÛAK-KÁO MÂI-DÂI PHÔOT PHA-SǍ ANG-GRÌT LOEI JON GRA-THÂNG KÂO RIEN PHA-SǍ

 

 

12. I had not been to church for two years until I went this morning.

ผมไม่ได้เข้าโบสถ์นานสองปีจนเมื่อเช้านี้

PHǑM/CHÁN MÂI-DÂI KÂO BÒAT NAAN SǍWNG PEE JON MÊUA CHÁAW NÉE

 

 

13. We had studied for two weeks before we took the test.

เราเรียนมานานสองอาทิตย์ก่อนจะสอบ

RAO RIEN MA NAN SǍWNG AA-THÍT GÀWN JA SÀWB

 

 

14. It had been hot this week until it rained.

อาทิตย์นี้อากาศร้อนมาตลอดก่อนฝนจะตก

AA-THÍT NÉE AA-GÀAD RÁWN MA TA-LÀWD GÀWN FǑN JA TÒK

 

 

15. She had studied Chinese for one month before she traveled to Beijing.

เธอได้เรียนภาษาจีนหนึ่งเดือนก่อนจะไปปักกิ่ง

THEU DÂI RIEN PHA-SǍ JEEN NÙENG DEUAN GÀWN JA PAI PÀK-GÌNG

 

 

16. The store had opened by the time I arrived.

ร้านเปิดอยู่แล้วก่อนที่ผม/ฉันจะไปถึง

RÁAN PÈUD YÒU LÁEW GÀWN THÊE PHǑM/CHÁN JA PAI THǓENG

 

 

17. I had talked to her for ten minutes before you sat down.

ผม/ฉัน คุยกับเธออยู่สิบนาทีก่อนคุณจะนั่งลง

PHǑM/CHÁN KUI GÀB THEU YÒU SÌP NA-THEE GÀWN KUN JA NÂNG LONG

 

 

18. They had bought a new computer before their old one broke.

พวกเขาซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก่อนเครื่องเก่าจะพัง

PHÛAK-KÁO SÚE KAWM-PEW-TÊU KRÊUANG MÀI GÀWN KRÊUANG GÀO JA PHANG

 

 

19. We had fallen asleep by the time the movie started.

เรานอนหลับไปก่อนที่หนังจะเริ่ม

RAO NAWN LÀB PAI GÀWN THÊE NǍNG JA RÊUM

 

 

20. She had worked at her job for two years before she quit last week.

เธอทำงานที่เธอทำอยู่มาสองปีก่อนจะเลิกทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

THEU THAM NGAAN THÊE THAM YÒU MA SǍWNG PEE GÀWN JA LÊUK MÊUA AA-THÍT THÊE LÀEW