Conditional Verb Tense

ประโยคเงื่อนไข

BRÀH-YÒHK NGÛEN-KÁI

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3
1. If I were you I'd study more often.

ถ้า ผม/ฉัน เป็นคุณ ผม/ฉัน คงตั้งใจเรียนมากกว่านี้ไปแล้ว

THÂ PHǑM/CHÁN PEN KUN PHǑM/CHÁN KONG TÂNG JAI RIEN MÂAK KWÀ NÉE PAI LÁEW

 

 

2. If we don't pay this bill, the company will shut off our power.

ถ้าเราไม่จ่ายบิลนี้ บริษัทจะตัดไฟเรา

THÂ RAO MÂI JÀAI BIN NÉE BAW-RI-SÀT JA TÀT FAI RAO

 

 

3. I will call him if I can't find the restaurant.

ผม/ฉัน จะโทร.หาเขาถ้าหาร้านอาหารไม่เจอ

PHǑM/CHÁN JA THO HǍ KÁO THÂ HǍ RÁAN AA-HǍN MÂI JEU

 

 

4. If you buy this computer, you will be satisfied.

ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คุณจะพอใจแน่นอน

THÂ KUN SÚE KAWM-PEW-TÊU KRÊUANG NÉE KUN JA PHAW JAI NÂE-NAWN

 

 

5. If we miss the plane, we will not be able to refund our ticket.

ถ้าเราขึ้นเครื่องบินไม่ทัน เราจะไม่สามารถคืนตั๋วได้

THÂ RAO KÛEN KRÊUANG-BIN MÂI THAN RAO JA MÂI SǍ-MÂAT KUEN TǓA DÂI

 

 

6. If my wife finds out that I lied she will be very angry.

ถ้าภรรยาของผมรู้ว่าผมโกหก เธอจะต้องโกรธมากๆ

THÂ PHAN-RA-YA KǍWNG PHǑM RÓU WÂ PHǑM GO-HÓK THEU JA TÂWNG GRÓT MÂAK-MÂAK

 

 

7. You will be upset if I tell you what happened last night.

คุณจะต้องโมโหถ้าผม/ฉัน บอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้

KUN JA TÂWNG MO-HǑ THÂ PHǑM/CHÁN BÁWK KUN WÂ GÉUD A-RAI KÛEN MÊUA-KUEN NÉE

 

 

8. If I got a promotion, I would buy a new house.

ถ้าหากผม/ฉันได้เลื่อนขั้น ผม/ฉันคงจะซื้อบ้านหลังใหม่

THÂ-HÀAK PHǑM/CHÁN DÂI LÊUAN-KÂN PHǑM/CHÁN KONG JA SÚE BÂAN LǍNG MÀI

 

 

9. Your father would be proud of you if he were still alive.

พ่อของคุณคงจะภูมิใจในตัวคุณมากถ้าท่านยังอยู่

PHÂW KǍWNG KUN KONG JA PHOOM JAI NAI TUA KUN MÂAG THÂ THÂN YANG YÓU

 

 

10. If it snows tonight, we will go skiing tomorrow.

ถ้าหิมะตกคืนนี้ เราจะไปเล่นสกีพรุ่งนี้

THÂ HÌ-MÁ TÒK KUEN NÉE RAO JA PAI LÊN SA-GEE PRÔONG-NÉE

 

 

11. He would be better looking if he cut his hair.

เขาจะดูดีกว่านี้ถ้าตัดผม

KÁO JA DU DEE KWÀ NÉE THÂ TÀT PHǑM

 

 

12. If we lose this game, we will be out of the tournament.

ถ้าเราแพ้เกมนี้ เราจะต้องออกจากการแข่งขัน

THÂ RAO PHÁE GAME NÉE RAO JA TÂWNG ÀWK JÀAK GAAN KÀENG-KǍN

 

 

13. He will not be hungry if he eats a snack before dinner.

เขาจะไม่หิวถ้าเขากินขนมก่อนอาหารเย็น

KÁO JA MÂI HĚW THÂ KÁO GIN KA-NǑM GÀWN AA-HǍN YEN

 

 

14. If you trade in your phone, you will get a discount on a new one.

ถ้าคุณเอาโทรศัพท์มาแลก คุณจะได้ส่วนลดสำหรับเครื่องใหม่

THÂ KUN AOW THO-RA-SÀB MA LÂEK KUN JA DÂI SÙAN-LÓD SǍM-RÀB KRÊUANG MÀI

 

 

15. My friend will be happy if I tell him the good news.

เพื่อนผม/ฉันจะต้องดีใจ ถ้าหากผม/ฉัน บอกข่าวดีกับเขา

PHÊUAN PHǑM/CHÁN JA TÂWNG DEE-JAI THÂ-HÀAK PHǑM/CHÁN BÀWK KÀAW-DEE GÀB KÁO

 

 

16. If you were rich, where would you live?

ถ้าหากว่าคุณรวย คุณจะไปอยู่ที่ไหน

THÂ-HÀAK-WÂ KUN RUAI KUN JA PAI YÒU THÊE NǍI

 

 

17. If you pass your test, I will buy you a new bike.

ถ้าหากว่าเธอสอบผ่าน ฉันจะซื้อรถจักรยานให้

THÂ-HÀAK-WÂ THEU SÀWB PHÀAN CHÁN JA SÚE RÓT MAW-TEU-SAI HÂI

 

 

18. She will only let us borrow her computer if we promise to take good care of it.

เธอจะให้เรายืมคอมพิวเตอร์ ถ้าหากเราสัญญาว่าจะดูแลมันดีๆ

THEU JA HÂI RAO YUEM KAWM-PEW-TÊU THÂ-HÀAK RAO SǍN-YA WÂ JA DU-LAE MAN DEE-DEE

 

 

19. If the weather is nice, we will go to the beach.

ถ้าอากาศดีเราจะไปชายหาดกัน

THÂ AA-GÀAT DEE RAO JA PAI CHAAI-HÀAT GAN

 

 

20. I would marry her if she weren't so rude to my mother.

ผมคงจะแต่งงานกับเธอถ้าเธอไม่หยาบคายกับแม่ผม

PHǑM KONG JA TÀENG-NGAAN GÀB THEU THÂ THEU MÂI YÀAB-KAAI GÀB MÂE PHǑM