Fractions

เศษส่วน

SÈT-SÙAN

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. One-half (1/2)

เศษหนึ่งส่วนสอง

SÈT-NÈUNG-SÙAN-SŎNG

 

 

2. One-third (1/3)

เศษหนึ่งส่วนสาม

SÈT-NÈUNG-SÙAN-SĂM

 

 

3. One-fourth (1/4)

เศษหนึ่งส่วนสี่

SÈT-NÈUNG-SÙAN-SÈE

 

 

4. One-fifth (1/5)

เศษหนึ่งส่วนห้า

SÈT-NÈUNG-SÙAN-HÂ

 

 

5. One-sixth (1/6)

เศษหนึ่งส่วนหก

SÈT-NÈUNG-SÙAN-HÒK

 

 

6. One-seventh (1/7)

เศษหนึ่งส่วนเจ็ด

SÈT-NÈUNG-SÙAN-JÈT

 

 

7. One-eighth (1/8)

เศษหนึ่งส่วนแปด

SÈT-NÈUNG-SÙAN-PÀET

 

 

8. One-ninth (1/9)

เศษหนึ่งส่วนเก้า

SÈT-NÈUNG-SÙAN-GÂO

 

 

9. One-tenth (1/10)

เศษหนึ่งส่วนสิบ

SÈT-NÈUNG-SÙAN-SÌB

 

 

10. Two-thirds (2/3)

เศษสองส่วนสาม

SÈT- SŎNG-SÙAN-SĂM

 

 

11. Three-fourths (3/4)

เศษสามส่วนสี่

SÈT-SĂM-SÙAN-SÈE

 

 

12. Four-fifths (4/5)

เศษสี่ส่วนห้า

SÈT-SÈE-SÙAN-HÂ

 

 

13. Three-sevenths (3/7)

เศษสามส่วนเจ็ด

SÈT-SĂM-SÙAN-JÈT

 

 

14. Two and a half (2 1/2)

สอง เศษหนึ่งส่วนสอง

SŎNG SÈT-NÈUNG-SÙAN-SŎNG

 

 

15. Six and a third (6 1/3)

หก เศษหนึ่งส่วนสาม

HÒK SÈT-NÈUNG-SÙAN-SĂM

 

 

16. Nine and a fourth (9 1/4)

เก้า เศษหนึ่งส่วนสี่

GÂO SÈT-NÈUNG-SÙAN-SÈE

 

 

17. Seven and a fifth (7 1/5)

เจ็ด เศษหนึ่งส่วนห้า

JÈT SÈT-NÈUNG-SÙAN-HÂ

 

 

18. Twelve and a sixth (12 1/6)

สิบสอง เศษหนึ่งส่วนหก

SÌB-SŎNG SÈT-NÈUNG-SÙAN-HÒK

 

 

19. Three and five-sixths (3 5/6)

สาม เศษห้าส่วนหก

SĂM SÈT-HÂ-SÙAN-HÒK