Past Continuous Verb Tense


Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. We were watching TV when you called.

เรากำลังดูทีวีอยู่ตอนที่คุณโทร.มา

RAO GAM-LANG DU THEE-WEE YÒU TAWN THÊE KUN THO MA

 

 

2. She was walking down the street when the bus hit her.

เธอกำลังเดินมาตามถนนเมื่อรถโดยสารวิ่งเข้ามาชน

THEU GAM-LANG DEUAN MA THAM THA-NǑN MÊUA RÓT-DOY-SǍAN WÎNG KÂO MA CHON

 

 

3. He was playing piano when we walked into the room.

เขากำลังเล่นเปียโนอยู่ตอนที่เราเดินเข้ามาในห้อง

KǍO GAM-LANG LÊN PIA-NO YÒU TAWN THÊE RAO DEUN KÂO MA NAI HÂWNG

 

 

4. She was visiting her grandparents when the earthquake happened.

เธอกำลังไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าตอนที่แผ่นดินไหว

THEU GAM-LANG PAI YÎEM KUN-PÙ-KUN-YÂ/KUN-TA-KUN-YAAI TAWN THÊE PHÀEN-DIN-WǍI

 

 

5. I was driving my car last night at 9 p.m.

ผม/ฉัน กำลังขับรถอยู่ตอนสามทุ่มเมื่อคืนนี้

PHǑM/ CHÁN GAM-LANG KÀP RÓT YÒU TAWN SǍM-THÔOM MÊUA-KUEN-NÉE

 

 

6. The teacher was talking to the class when the fire alarm went off.

ครูกำลังพูดกับนักเรียนในชั้นเมื่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้น

KRU GAM-LANG PHÔOT GÀB NÁK-RIEN NAI CHÁN MÊUA SǍN-YAAN-TEUAN-FAI-MÂI DANG KÊUN

 

 

7. She was eating rice for dinner when the phone rang.

เธอกินข้าวเป็นอาหารเย็นอยู่ตอนที่โทรศัพท์ดัง

THEU GAM-LANG GIN KÂAW PEN AA-HǍAN YEN YÒU TAWN THÊE THO-RA-SÀP DANG

 

 

8. I was looking for a new job when the store manager hired me.

ผมกำลังมองหางานใหม่ตอนที่ผู้จัดการตกลงรับผมเข้าทำงาน

PHǑM/CHÁN GAM-LANG MAWNG HǍ NGAAN MÀI TAWN THÊE PHÛ-JAD-GARN TÒK-LONG RÁB PHǑM/CHÁN KÂO THAM-NGAAN

 

 

9. He was playing basketball when he hurt his ankle.

เขากำลังเล่นบาสเก็ตบอลอยู่แล้วเจ็บข้อเท้า

KǍO GAM-LANG LÊN BAS-GÈT-BAHWN YÒU LÁEW JÈB KÂW THÁAW

 

 

10. I was listening to music when I heard a scream.

ผม/ฉัน กำลังฟังเพลงอยู่ตอนได้ยินเสียงกรีดร้อง

PHǑM/CHÁN GAM-LANG FANG PHLENG YÒU TAWN DÂI YIN SǏENG GRÈED RÓNG

 

 

11. They were always studying math.

พวกเขาเรียนเลขอยู่ตลอด

PHÛAK-KÁO RIEN LÂKE YÒU TA-LÀWD

 

 

12. It was raining yesterday at noon.

เมื่อวานตอนเที่ยงฝนตกอยู่

MÊUA-WAN TAWN THÎENG FǑN TÒK YÒU

 

 

13. She was drawing a picture when I came in the room.

เธอกำลังวาดรูปอยู่ตอนที่ ผม/ฉันเดินเข้ามาในห้อง

THEU GAM-LANG WÂAT RÔUP YÒU TAWN THÊE PHǑM/CHÁN DEUN KÂO MA NAI HÂWNG

 

 

14. The store was closing right as I arrived.

ร้านกำลังจะปิดตอนที่ผม/ฉันมาถึง

RÁAN GAM-LANG JA PÌT TAWN THÊE PHǑM/CHÁN MA THǓENG

 

 

15. I was talking to my mom when the doorbell rang.

ผม/ฉัน กำลังพูดกับแม่อยู่ตอนที่กริ่งประตูดัง

PHǑM/CHÁN GAM-LANG PHÔOT GAB MÂE YÒU TAWN THÊE GRÌNG PRA-TU DANG

 

 

16. They are constantly playing on the computer.

พวกเขาเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ

PHÙAK-KÁO LÊN KAWM-PEW-TÊU YÒU TA-LÀWD

 

 

17. He was looking at the monkey when it smiled at him.

เขากำลังมองลิงอยู่แล้วมันก็ยิ้มให้

KÁO GAM-LANG MAWNG LING YÒU LÁEW MAN GÂW YÍM HÂI

 

 

18. I was working last night at 8 p.m.

ผม/ฉัน ทำงานอยู่ตอนสองทุ่มเมื่อคืนนี้

PHǑM/CHÁN THAM NGAAN YÒU TAWN SǍWNG THÔOM MÊUA-KUEN NÉE

 

 

19. He was on a motorbike when I saw him.

ตอนผม/ฉันเห็นเขา เขาอยู่บนมอเตอร์ไซค์

TAWN PHǑM/CHÁN HĚN KÁO KÁO YÒU BON MAW-TEU-SA