Companies 2

บริษัท 2

BAW-RI-SÀT SǑNG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

1. Losses

ขาดทุน

KÀAT-THOON


2. Gains

กำไร

GAM-RAI


3. Offset

ชดเชย

SHÓT-SHEUY


4. Merger

การรวมบริษัท

GAAN RUAM BAW-RI-SÀT


5. Acquisition

การได้มา

GAN DÂI-MAA


6. Subsidiary

บริษัทในเครือ

BAW-RI-SÀT NAI KREUA


7. Spokesperson

โฆษก

KO-SÒK


8. Shareholder approval

การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

GAN ÀA-NÓO-MÁT JAK PHÔO-TĔU-HÔON


9. Stronger-than-expected

แข็งเกินคาด

KĂENG GEUHN-KÂAT


10. Weaker-than-expected

อ่อนเกินคาด

ÒN GEUHN-KÂAT


11. Regulatory Filing

การรายงานผลประกอบการ

GAN-RAI-NGAN PHŎN-PRA-GÀWB-GAN


12. Marketing

การตลาด

GAN TÀ-LÀAT


13. Regulatory authorities

หน่วยงานด้านกฎระเบียบ

NÙAY-NGAN DÂN GÒT-RÁ-BÌAB


14. Monopoly

การผูกขาด

GAN PHÒOK-KÀT


15. Privatization

การแปรรูปองค์กรรัฐเป็นเอกชน

GAN PRAE-RÔOP ONG-GON-RAT PEN ÈG-GA-SHON


16. Research and development (R&D)

การวิจัยและพัฒนา

GAN WÍ-JAI LÁE PHÁT-TA-NAA


17. Joint venture

การร่วมลงทุน

GAN RÛAM-LONG-THOON


18. Fully owned

เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

PEN JÂO-KŎNG TÀE-PHIANG-PHÔO-DIAW


19. Partially owned

เป็นเจ้าของแต่เพียงบางส่วน

PEN JÂO-KŎNG TÀE-PHIANG-BANG-SÙAN