Government

รัฐบาล

RÁT-TÀ-BAAN

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3 

1. Politician

นักการเมือง

NÁK-GAN-MUANG


2. Congress

สภา

SÀ-PHA


3. Parliament

รัฐสภา

RÁT-THÀ-SÀ-PHA


4. Member of Parliament

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

SÀ-MA-CHÍK SÀ-PHA PHÔO-TAN-RÂT-SÀ-DON


5. Prime Minister

นายกรัฐมนตรี

NA-YÓK-RÁT-THÀ-MON-TREE


6. Mayor

นายกเทศมนตรี

NA-YÓK-TÊT-SÀ-MON-TREE


7. Bureaucracy

ระบบการปกครองที่ข้าราชการมีอำนาจ

RÁ-BÒB-GAN-PÒK-KRONG TÊE KÂ-RÂT-CHA-GAN MEE AM-NÂT


8. Dictator

ผู้ปกครองเผด็จการ

PHÔO-PÒK-KRONG PHÀ-DÈT-GAN


9. Democracy

ประชาธิปไตย

PRÀ-CHA-THÍP-PÀ-TAI


10. Monarchy

การปกครองระบอบกษัตริย์เป็นประมุข

GAN-PÒK-KRONG RÁ-BÒB GÀ-SÀT PEN PRÀ-MÓOK


11. Constitutional Monarchy

การปกครองระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

GAN-PÒK-KRONG RÁ-BÒB GÀ-SÀT PHAI-TÂI RÁT-THÀ-THAM-MA-NOON


12. Laws

กฎหมาย

GÒT-MĂI


13. Minister

รัฐมนตรี

RÁT-THÀ-MON-TREE


14. President

ประธานาธิบดี

PRÀ-THA-NA-THÍB-BA-DEE


15. Election

การเลือกตั้ง

GAN-LÊUAK-TÂNG


16. Vote

การลงคะแนน

GAN-LONG-KA-NAEN


17. Ballot

ใบลงคะแนน

BAI-LONG-KA-NAEN


18. Vice President

รองประธานาธิบดี

RONG PRÀ-THA-NA-THÍB-BA-DEE


19. Politics

การเมือง

GAN-MUANG


20. Campaign

การรณรงค์

GAN-RON-NA-RONG