Around Town 4

รอบๆ เมือง 4

RÂWP RÂWP MEUANG SÈE

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. Pharmacy

ร้านขายยา

RÁN-KǍI-YAA

 

 

2. Building

อาคาร

AA-KAN

 

 

3. Skyscraper

ตึกระฟ้า

TÈUK-RÁ-FÁA

 

 

4. Airport

สนามบิน

SA-NǍM-BIN

 

 

5. Bridge

สะพาน

SA-PHAAN

 

 

6. Block

ช่วงตึก

CHÛANG-TÈUK

 

 

7. City hall

ศาลากลาง

SǍ-LA-KLANG

 

 

8. Courthouse

ศาล

SǍAN

 

 

9. Bakery

ร้านขายขนมปัง

RÁN-KǍI-KA-NǑM-PANG

 

 

10. Salon

ร้านเสริมสวย

RÁN-SĚRM-SǓAI

 

 

11. Barbershop

ร้านตัดผม

RÁN-TÀT-PHǑM

 

 

12. Spa

สปา

SA-PAA

 

 

13. Monument

อนุสาวรีย์

A-NÚ-SǍ-WÁ-REE

 

 

14. Statue

รูปปั้น

RÔOP-PÂN

 

 

15. Theater

โรงหนัง

RONG-NǍNG

 

 

16. Casino

บ่อนการพนัน

BÀWN-GAN-PHA-NAN

 

 

17. Graveyard

สุสาน

SÙ-SǍAN

 

 

18. On-ramp

ทางขึ้น

THANG-KÊUN

 

 

19. Off-ramp

ทางลง

THANG-LONG

 

 

20. Toll booth

ด่านเก็บเงินทางด่วน

DÀN-GÈP-NGEUN THANG-DÙAN