Jobs 2

อาชีพ 2

AA-CHÊEP SŎNG

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

 

1. Architect

สถาปนิก

SA-THĂ-PA-NÍK

 

 

2. Engineer

วิศวกร

WÍT-SÀ-WÁ-GAWN

 

 

3. Bus driver

คนขับรถโดยสาร

KON-KÀB-RÓT-DOI-SĂN

 

 

4. Sales person

พนักงานขาย

PHÁ-NÁK-NGAN-KĂI

 

 

5. Factory worker

คนงานโรงงาน

KON-NGAN-RONG-NGAN

 

 

6. Teacher

ครู

KROO

 

 

7. Spokesperson

โฆษก

KO-SÒK

 

 

8. Advertising salesperson

เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา

JÂO-NÂ-TÊE KĂI KO-SÀ-NA

 

 

9. Computer programmer

นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

NÁK-KĬAN PRO-GRAEM KOM-PHEW-TÊR

 

 

10. Financial analyst

นักวิเคราะห์การเงิน

NÁK-WÍ-KRÁW GAN-NGEUN

 

 

11. Bartender

บาร์เทนเดอร์

BA-THEN-DÊR

 

 

12. Painter

จิตรกร

JÌT-TÀ-GAWN

 

 

13. Waiter

บริกร

BAW-RI-GAWN

 

 

14. Editor

บรรณาธิการ

BAN-NA-THÍ-GAN

 

 

15. Carpenter

ช่างไม้

CHÂNG-MÁI

 

 

16. Plumber

ช่างประปา

CHÂNG-PRÀ-PA

 

 

17. Landlord

เจ้าของบ้านเช่า

JÂO-KŎNG-BÂN-CHÂO

 

 

18. Cook

พ่อครัว

PÂW-KRUA

 

 

19. Mechanic

ช่างเครื่อง

CHÂNG-KRÊUANG

 

 

20. Courier

คนส่งเอกสาร

KON-SÒNG-ÈG-GÀ-SĂN