Thai Words for Jobs and Occupations

อาชีพ

AA-CHÊEP
 
This Thai language lesson will introduce Thai words for jobs, careers and professions, with words such as 'Accountant' (นักบัญชี), 'Journalist' (นักข่าว) and 'Businessman' (นักธุรกิจ). If you like this lesson, you may also like the second part of Thai Words for Jobs and Occupations, and Thai words to describe working.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

 

1. Doctor

หมอ

MĂW

 

 

2. Lawyer

ทนายความ

THA-NAI-KWAM

 

 

3. Chef

หัวหน้าพ่อครัว

HŬA-NÂ-PÂW-KRUA

 

 

4. Accountant

นักบัญชี

NÁK-BAN-CHEE

 

 

5. President

ประธานาธิบดี

PRÀ-THA-NA-THÍB-BA-DEE

 

 

6. Politician

นักการเมือง

NÁK-GAN-MEUANG

 

 

7. Journalist

นักข่าว

NÁK-KÀO

 

 

8. Businessman

นักธุรกิจ

NÁK-THÚ-RÁ-GÌT

 

 

9. Taxi driver

คนขับรถแทกซี่

KON-KÀB RÓT-THÁEK-SÊE

 

 

10. Construction worker

คนงานก่อสร้าง

KON-NGAN-GÀW-SÂNG

 

 

11. Writer

นักเขียน

NÁK-KĬAN

 

 

12. Artist

ศิลปิน

SĬN-LÁ-PIN

 

 

13. Fashion Designer

นักออกแบบเสื้อผ้า

NÁK-ÀWK-BÀB-SÊUA-PHÂ

 

 

14. Actor

นักแสดง

NÁK-SÀ-DANG

 

 

15. Singer

นักร้อง

NÁK-RÓNG

 

 

16. Musician

นักดนตรี

NÁK-DON-TREE

 

 

17. Translator

นักแปล

NÁK-PLAE

 

 

18. Police officer

ตำรวจ

TAM-RÙAT

 

 

19. Firefighter

นักดับเพลิง

NÁK-DÀB-PLEUNG

 

 

20. Trash man

คนเก็บขยะ

KON-GÈB-KÀ-YÀ