Geometry

เรขาคณิต

RAY-KĂA-KÁ-NÍT

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3Click image to play video


1. Circle

วงกลม

WONG-GLOM


2. Radius

รัศมี

RÁT-SÀ-MĔE


3. Circumference

เส้นรอบวง

SÊN-RÔB-WONG


4. Line

เส้น

SÊN


5. Point

จุด

JÒOT


6. Pie

พาย

PHAI


7. Line segment

ส่วนของเส้นตรง

SÙAN-KŎNG-SÊN-TRONG


8. Triangle

สามเหลี่ยม

SĂM-LÌAM


9. Right Triangle

สามเหลี่ยมมุมฉาก

SĂM-LÌAM MOOM-CHÀK


10. Angle

มุม

MOOM


11. Right angle

มุมฉาก

MOOM-CHÀK


12. Obtuse angle

มุมป้าน

MOOM-PÂAN


13. Acute angle

มุมแหลม

MOOM-LĂEM


14. Hypotenuse

ด้านตรงข้ามมุมฉาก

DÂN-TRONG-KÂM MOOM-CHÀK


15. Equilateral triangle

สามเหลี่ยมด้านเท่า

SĂM-LÌAM DÂN-THÂO


16. Quadrilateral

สี่เหลี่ยม

SÈE-LÌAM


17. Square

สี่เหลี่ยมจัตุรัส

SÈE-LÌAM JÀT-TÒO-RÀT


18. Parallelogram

สี่เหลี่ยมด้านขนาน

SÈE-LÌAM DÂN-KÀ-NĂN


19. Pentagon

ห้าเหลี่ยม

HÂ-LÌAM


20. Hexagon

หกเหลี่ยม

HÒK-LÌAM