Columns

Thai Pick Up Lines

This month we will discuss how to talk to the opposite sex in a social setting. In other words, how to break the ice and meet girls, or guys. Fortunately for you, Thais are very welcoming and warm, and thus, easy to approach. However, knowing just a few phrases will make you seem smart and sophisticated, and therefore more appealing.

1. Are you here alone?

KHUN MAA TÊE NÊE KHON DIEW RŬE KRÁP/ KHÁ

คุณมาที่นี่คนเดียวหรือครับ/คะ


2. Do you want something to drink?

DÈUM ARAI MǍI KRÁP/ KHÁ

ดื่มอะไรไหมครับ/คะ


3. Can I have your phone number?

KHǍW BER TORASÀP KHUN DÂI MǍI KRÁP/ KHÁ

ขอเบอร์โทรศัพท์คุณได้ไหมครับ/คะ


4. Are you having fun?

SANÒOK MǍI KRÁP/ KHÁ

สนุกไหมครับ/ตะ


5, Do you come here often?

KHUN MAA TÊE NÊE BÒI MǍI KRÁP/ KHÁ

คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับ/คะ


6. Do you want to have dinner with me tonight?

KHEUN NÉE PAI GIN KHÂO GAN MǍI KRÁP/ KHÁ

คืนนี้ไปกินข้าวกันไหมครับ/คะ


7. You are very handsome/pretty.

KHUN SUǍY/ LÒR MÂAK KRÁP/ KHÁ

คุณสวย/หล่อมากครับ/ค่ะ


8. Do you want to dance?

DTÊN GAN MǍI KRÁP/ KHÁ

เต้นกันไหมครับ/คะ


9. Do you have a boyfriend/girlfriend?

KHUN MEE FAN RǓE YUNG KRÁP/ KHÁ

คุณมีแฟนหรือยังครับ/คะ


10. You’re as pretty as an angel.

KHUN SǓAY MǓAN NAANG FÁA

คุณสวยเหมือนนางฟ้า