Thai Present Perfect Continuous Verb Tense

This lesson for advanced Thai learners will show Thai sentences that correspond to English sentences in the present perfect continuous verb tense, which is created by using the present perfect of the verb "to be", and the present participle of the main verb. For example, "He has been playing piano for 2 years" (เขาเล่นเปียโนมาตลอดสองปีที่ผ่านมานี้).

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3

1. I have been going to that grocery store recently.

ช่วงนี้ผม/ฉัน ไปร้านขายของชำร้านนี้อยู่ตลอด

CHÛANG-NÉE PHǑM/CHÁN PAI RÁAN-KǍAI-KǍWNG-CHAM RÁAN NÉE YÒU TA-LÀWD


2. We have been watching too much TV lately.

ช่วงนี้เราดูทีวีมากเกินไปแล้ว

CHÛANG-NÉE RAO DU THEE-WEE MÂAG GEUN PAI LÁEW


3. You have been reading that newspaper for two hours.

คุณอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นมาสองชั่วโมงแล้วนะ

KUN AÀN NǍNG-SǓE-PHIM CHA-BÀB NÁN MA SǍWNG CHÛA-MONG LÁEW NA


4. He has been playing piano for 2 years.

เขาเล่นเปียโนมาตลอดสองปีที่ผ่านมานี้

KÁO LÊN PIA-NO MA TA-LÀWD SǍWNG PEE THÊE PHǍAN MA NÉE


5. She has been feeling ill.

เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายอยู่ตลอด

THEU RÓO-SÙEK MÂI KÔI SA-BAI YÒU TA-LÀWD


6. I have been driving for six hours.

ผม/ฉัน ขับรถมาหกชั่วโมงแล้ว

PHǑM/CHÁN KÀB RÓT MA HÒK CHÛA-MONG LÁEW


7. Our teacher has been acting very strange lately.

เดี๋ยวนี้ครูของเราชอบทำท่าทางแปลกๆอยู่ตลอด

DĚAW-NÉE KRU KǍWNG RAO CHÂWP THAM THÂ-THANG PLÀEK-PLÀEK YÒU TA-LÀWD


8. He has been on the computer all afternoon.

เขาทำงานกับคอมพิวเตอร์มาตลอดบ่าย

KÁO THAM-NGAAN GÀB KAWM-PEW-TÊU MA TA-LÀWD BǍAI


9. She has been eating for only 5 minutes.

เธอเพิ่งได้กินมานานห้านาทีเอง

THEU PHÊUNG GIN MA NAAN HÂ NA-THEE ENG


10. I have been working at this job for more than 8 years.

ผม/ฉัน ทำงานในตำแหน่งนี้มานานกว่าแปดปีแล้ว

PHǑM/CHÁN THAM NGAAN NAI TAM-NÀENG NÉE MA NAN KWÀ PÀED PEE LÁEW


11. My friend has been reading a lot recently.

หลังๆมานี้ เพื่อนผม/ฉัน อ่านหนังสือเยอะมาก

LǍNG-LǍNG MA NÉE PHÊUN PHǑM/CHÁN AÁN NǍNG-SǓE YÉUH MÂAK


12. I have been talking on the phone with my mother for 20 minutes.

ผม/ฉันคุยโทรศัพท์กับแม่มายี่สิบนาทีแล้ว

PHǑM/CHÁN KUI THOW-RA-SÀP GÀB MÂE MA YÊE-SÌP NA-THEE LÀEW


13. We have been waiting for you.

เรารอคุณอยู่ตลอด

RAO RAW KUN YÒU TA-LÀWD


14. I have been drinking.

ผม/ฉัน ดื่มเหล้ามา

PHǑM/CHÁN DÙEM LÂO MA


15. She has been studying Chinese for 6 years.

เธอเรียนภาษาจีนมาได้หกปีแล้ว

THEU RIEN PHA-SǍ JEEN MA DÂI HÒK PEE LÀEW


16. My eyes have been very dry recently.

เดี๋ยวนี้ตาของผม/ฉันแห้งมากเลย

DĚAW NÈE TA KǍWNG PHǑM/CHÁN HÂENG MÂAK LOEI


17. She has been depressed lately.

หลังๆมานี้เธอหดหู่มากเลย

LǍNG-LǍNG MA NÉE THEU HÒT-HÒU MÂAK LOEI


18. We have been taking taxis often.

เราขึ้นแท็กซี่บ่อยมากเดี๋ยวนี้

RAO KÛEN TÁEK-SÊE BÒI MÁAK DĚAW NÉE


19. He has been waiting for an hour.

เขารอมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว

KÁO RAW MA CHÛA-MONG NÙENG LÁEW


20. I have been thinking about you.

ผม/ฉัน คิดถึงคุณอยู่ตลอด

PHǑM/CHÁN KÍT-THǓENG KUN YÒU TA-LÀWD