Countries Eastern Europe

ประเทศยุโรปตะวันออก

BRÀ-THÂET YÓO-RÔHP DÀ-WAN-ÀAWK


ประเทศยุโรปตะวันออก

BRÀ-THÂET YÓO-RÔHP DÀ-WAN-ÀAWK

This lesson will focus on the Thai words for eastern European countries. There are slight variations to the pronunciations of these eastern European countries.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

 

1. Albania

อัลเบเนีย

AL-BAY-NIA

 

 

2. Belarus

เบลารุส

BAY-LA-RÚS

 

 

3. Bosnia and Herzegovina

บอสเนียเฮอร์เซโกวีน่า

BÁWS-NIA-HEU-SAY-GO-WI-NÂ

 

 

4. Bulgaria

บัลแกเรีย

BAL-GAE-RIA

 

 

5. Croatia

โครเอเชีย

KRO-E-CHIA

 

 

6. Czech Republic

สาธารณรัฐเชก

SǍ-THA-RA-NÁ-RÁT CHÉK

 

 

7. Estonia

เอสโตเนีย

ÉS-TO-NIA

 

 

8. Hungary

ฮังการี

HANG-GA-RÊE

 

 

9. Latvia

แลตเวีย

LÁT-WIA

 

 

10. Lithuania

ลิธัวเนีย

LÍ-THUA-NIA

 

 

11. Macedonia

มาซิโดเนีย

MA-SÌ-DO-NIA

 

 

12. Moldova

มอลโดวา

MAWN-DO-WÂ

 

 

13. Poland

โปแลนด์

PO-LAEN

 

 

14. Romania

โรมาเนีย

RO-MA-NIA

 

 

15. Slovakia

สโลวะเกีย

SA-LO-WÁ-GIA

 

 

16. Serbia and Montenegro

เซอร์เบีย และมอนเตเนโกร

SEU-BIA LÁE MAWN-TE-NAY-GRO

 

 

17. Slovenia

สโลเวเนีย

SA-LO-WAY-NIA

 

 

18. Turkey

ตุรกี

TU-RA-GEE

 

 

19. Ukraine

ยูเครน

YOU-KRAIN