At the Pharmacist 2

ที่ร้านขายยา 2

THÊE RÁAN KǍAI-YA SŎNG

Now let’s look at the words for certain types of basic medication that you can buy from drug stores across Thailand. The next time you get sick while traveling in Thailand, be it a common cold, flu, sore throat, or food poisoning, you will know how to ask for the correct medication.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp3


 

1. Cough medicine

ยาแก้ไอ

YA-GÂE-AI

 

 

2. Cold medicine

ยาแก้หวัด

YA-GÂE-WÀT

 

 

3. Antacid

ยาลดกรด

YA-LÓD-GRÒT

 

 

4. Aspirin

แอสไพริน

ÁES-PHAI-RIN

 

 

5. Laxative

ยาระบาย

YA-RA-BAAI

 

 

6. Sore throat medicine

ยาแก้เจ็บคอ

YA-GÂE-JÈB-KAW

 

 

7. Eye drops

ยาหยอดตา

YA-YÀWD-TA

 

 

8. Ear drops

ยาหยอดหู

YA-YÀWD-HǑU

 

 

9. Pain killer

ยาแก้ปวด

YA-GÂE-PÙAD

 

 

10. Fever reducer

ยาลดไข้

YA-LÓT-KǍI

 

 

11. Insect repellant

ยากันยุง

YA-GUN-YOONG

 

 

12. Birth control pills

ยาคุมกำเนิด

YA-KUM-GAM-NÈUAD

 

 

13. Band aid

ผ้าพันแผล

PHÂ-PHAN-PHLǍE

 

 

14. Flu medicine

ยาแก้หวัด

YA-GÂE-WÀT

 

 

15. Sleeping pills

ยานอนหลับ

YA-NAWN-LÀB

 

 

16. Antiseptic

ยาฆ่าเชื้อ

YA-KÂ-CHÉUA

 

 

17. Antibiotics

ยาปฏิชีวนะ

YA-PÀ-TÌ-CHEE-WA-NÁ

 

 

18. Vitamins

วิตามิน

WÍ-TA-MIN

 

 

19. Toothache medicine

ยาแก้ปวดฟัน

YA-GÂE-PÙAD-FUN